26 Νοεμβρίου 2012

100.000 καταθέτες σε φορο-έλεγχο

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας μπαίνουν 100.000 πολίτες -κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες- οι οποίοι πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονται στο εισόδημά τους.

Η  αποστολή των σχετικών επιστολών ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και οι παραλήπτες καλούνται να προσέλθουν για να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.
Οσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν, βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους, τις κινήσεις που έκαναν στις τράπεζες, ή δεν εμφανιστούν, θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο έλεγχος των «ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών» αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημο­νίου και απο­σκο­πεί τόσο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2652/29.2.2012 Πράξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες πρέπει να κατηγοριοποιούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τους πελάτες υψηλού κινδύνου, να επαληθεύουν τα εισοδήματά τους με βάση τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος κ.λπ.

Οπως αναφέρεται στην πράξη του διοικητή της ΤτΕ, «σε κάθε περίπτωση στην εν λόγω κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω:

■ ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά αντιστοιχούντα σε συνολικά εισοδήματά τους άνω των 200.000 ευρώ, και

■ νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ».

Αυξημένος κίνδυνος
Οι τράπεζες, με βάση τις επιχειρηματικές σχέσεις και τις συναλλαγές που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και οι οποίες περιγράφονται στην πράξη του διοικητή της ΤτΕ, παρέδωσαν στο υπουργείο Οικονομικών βάσεις δεδομένων με τις ύποπτες ή αφύσικες συναλλαγές. Αυτές που δόθηκαν πριν από μερικούς μήνες περιείχαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συναλλαγές των ετών 2010 και 2011.

Εκτοτε, και σε μηναία βάση, οι τράπεζες συνεχίζουν να παραδίδουν τα νεότερα στοιχεία. Από την επεξεργασία και την αντιπαραβολή τους με τους αριθμούς φορολογικών μητρώων και τα εταιρικά μητρώα προέκυψαν οι περιπτώσεις καταθετών, επιχειρήσεων κ.ά. για τις οποίες ζητούνται τώρα με τα ειδοποιητήρια να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα του protothema.gr, οι τράπεζες αναφέρουν, όπως είναι υποχρεωμένες, τις εξής συναλλαγές ή δραστηριότητες που πιθανόν συνδέονται με φοροδιαφυγή:

■ Πελάτης που είναι απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους της τράπεζας.

■ Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα από τη φορολογική του δήλωση στοιχεία.

■ Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματός του).
■ Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση.
■ Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής ή αποπληρωμής δανείων που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.

• Πελάτης πραγματοποιεί μεγάλου ύψους δωρεές, χωρίς να δικαιολογούνται από το δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό-συναλλακτικό του προφίλ.

■ Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κ.ά.) και δεν είναι συμβατές με τον συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας επαγγελματιών του κλάδου.

■ Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

■ Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών.

■ Πραγματοποιούνται συναλλαγές (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δανείου κ.ά.) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

■ Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

■ Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα.

■ Διενεργούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς εταιρειών νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών, με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς.

■ Διενεργούνται σημαντικού ύψους συναλλαγές σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών συνεργατών του.
Advertisement