19 Μαρτίου 2013

Διευκρινίσεις για την ασφαλιστική κάλυψη ανέργων απο το ΙΚΑΣε συνέχεια  σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2014, η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται ανά εξάμηνο.

Η παράταση της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται με αποστολή FAX από τα υποκαταστήματα προς το HELP DESK Ομάδας Μητρώου. Στο έγγραφο θα αναφέρεται ο ΑΜΑ, ο ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, η κατηγορία και το διάστημα της παράτασης. (Fax: 210-3304936)